Leveringsvoorwaarden The Sisters Brewery

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van The Sisters Brewery CV. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk overeengekomen zijn. De website www.thesistersbrewery.com is verbonden aan de The Sisters Brewery CV.

 

De leveringsvoorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en opgenomen op de website www.thesistersbrewery.com en worden geacht erkenning en aanvaarding van deze voorwaarden in te houden.

 

Wij besteden de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van alle gepubliceerde artikelen. Onjuistheden kunnen echter voor komen. Wij aanvaarden derhalve geen aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, technische storingen, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid strekt zich ook uit tot gelieerde ondernemingen en toeleveranciers.

 

De website www.thesistersbrewery.com / onderneming The Sisters Brewery CV verstrekt geen alcoholische producten aan personen onder de 18 jaar, aangezien dit bij wet verboden is.

 

Alle aanbiedingen van www.thesistersbrewery.com zijn vrijblijvend. The Sisters Brewery behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Wijzigingen op de prijs zijn te allen tijde voorbehouden.

 

Indien er onverhoopt iets niet in orde blijkt te zijn met een artikel kunt u de niet aangebroken dozen, flessen of andere artikelen retourneren aan The Sisters Brewery, voorzien van een brief met daarin de reden. The Sisters Brewery zal dit beoordelen en indien uw reclamatie terecht is, ontvangt u de waarde van de geretourneerde artikelen terug. U moet zelf zorgdragen voor het retourneren in goede staat van de artikelen naar The Sisters Brewery. Deze kosten komen voor rekening van de klant.

 

De prijzen van onze producten zijn in euro’s en worden duidelijk op de website aangegeven. Op de website zijn de prijzen inclusief Nederlands accijns en inclusief Nederlands B.T.W., exclusief bezorgingskosten en verpakkingskosten tenzij anders overeengekomen. The Sisters Brewery verstuurt de bestelling zodra de betaling ontvangen is, mits de bestelde artikelen voorradig zijn. Wanneer de bestelde artikelen niet binnen 5 werkdagen kunnen worden geleverd zal The Sisters Brewery contact met de klant opnemen over zijn of haar bestelling. In dat geval heeft de afnemer de bevoegdheid om de overeenkomst met The Sisters Brewery te ontbinden.

 

Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de afnemer gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat The Sisters Brewery het in bovenstaand artikel genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de afnemer teruggestort.

Leveringen zijn alleen mogelijk binnen Nederland.

Het risico tijdens het transport van de door de afnemer bestelde product is voor The Sisters Brewery. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de afnemer over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door The Sisters Brewery kunnen worden uitgesloten.

 

The Sisters Brewery is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Deze omstandigheden zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in internetverbindingen, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

 

De afnemer dient een klacht kenbaar te maken middels brief of e-mail. The Sisters Brewery zal zo spoedig mogelijk de klacht proberen op te lossen. The Sisters Brewery zal de afnemer hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.

Door de afnemer ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de afnemer.
Tevens kunnen deze gegevens gebruikt worden om de afnemer up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van The Sisters Brewery. De verwerking van de gegevens van de afnemer zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. The Sisters Brewery deelt persoonsgegevens niet en neemt maatregelen om te voorkomen dat derden deze gegevens kunnen verkrijgen.

 

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van The Sisters Brewery, waaronder programmatuur, zoekmethoden, teksten en beelden berusten bij The Sisters Brewery. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming vooraf door The Sisters Brewery, informatie te kopiëren en/of te bewerken.

Speciale actie codes zijn vaak tijdelijk en beperkt voor grotere aantallen of wederverkoop. Er bestaan actiecodes die eenmalig per klant en/of bestelling zijn toe te passen. Deze zijn te allen tijde te annuleren door The Sisters Brewery. Uitleg over de actie codes zijn op het moment dat deze actief zijn op de website zichtbaar.

 

Afnemers en bezoekers van de website www.thesistersbrewery.com dienen alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door The Sisters Brewery geleverde diensten en producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

 

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van The Sisters Brewery is het Nederlands recht van toepassing. Alle correspondentie op basis van deze leveringsvoorwaarden vindt plaats met The Sisters Brewery, Proostwetering 22D, 3543 AE Utrecht of emailadres info@thesistersbrewery.com.

 

The Sisters Brewery CV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63757974 / BTW nummer NL855387646B01